29-31.3.2023 INVENTURA

Uhličitan sodný - prací soda

Kód: 123
Neohodnoceno
42 Kč / kg
Skladem

NAVÁŽÍME DLE LIBOSTI. ZADÁVEJTE HODNOTU OD 0,1 KG.

100g = 4,20 kč

pomocník v kuchyni i koupelně. Prací prášek vytvoříte smícháním s mýdlovými vločkami, které koupíte zde

pro vytvoření pracího prášku na bílé prádlo, přidejte perkarbonát 

Detailní informace

Detailní popis produktu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ Název:UHLIČITAN SODNÝ (SODA TĚŽKÁ, KALC.)

Ostatní názvy: Soda těžká,Monohydrátový proces
Indexové číslo: 011-005-00-2
CAS: 497-19-8EINECS: 207-838-8
Vzorec: Na2CO3
Vzhled: Bílé granule

Specifikace jakosti, parametry:
Parametr                                 MJ          Hodnota
Obsah uhličitanu sodného*    %             Min. 99,0
Obsah chloridu sodného*       %             Max. 0,50
Obsah oxidu železitého*         %             Max. 0,004
Síran sodný                             %             Max. 0,08
Nerozpustný zbytek                %             Max. 0,08
Ztráta sušením                         %             Max. 0,5
*Pravidelně měřené parametry

Další vlastnosti:
Parametr                  MJ                  Hodnota
Sypná hmotnost       kg/dm            30,90 – 1,20

Sítová analýzy velikost síta    MJ         Hodnota
< 2,0 mm – 0,1 mm >               %              85

Pokyny pro skladování: Skladujte na čistém suchém místě v uzavřených obalech.
Chraňte před
vlhkostí.
Doba expirace: 12 měsíců
Látka byla registrována, registrační číslo: 01-2119485498-19-xxxx.

Nebezpečí:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.