29-31.3.2023 INVENTURA

Perkarbonát sodný

Kód: 111
Neohodnoceno
89 Kč / kg
Skladem

100g = 6,90 kč

NAVÁŽÍME DLE LIBOSTI. ZADÁVEJTE HODNOTU OD 0,1 KG.

Pomocník v kuchyni i koupelně. Vhodný na čistění silných usazenin a mastnoty. Nasypete do špinavé lahve a zalejete vroucí vodou nebo odpadu, který nejdřív prolejte vroucí vodou (minimálně 60 °C), nasypete 3 lžice a opět zalejte vroucí vodou a necháte působit. Proces je možné opakovat.

Složení: Na2CO3.1,5 H2O2

Používá se při výrobě pracího prášku na bílé prádlo. Smícháte prací sodu s nastrouhanou prací kostkou , a při praní bílého prádla dáte do bubnu 2-3 lžíce perkarbonátu, popřípadě i trochu TAED, který využijete jako aktivátor, pokud perete při teplotě nižší 60 °C. Pekrarbonát totiž reaguje od 60°C

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vzorec
2Na2CO3.3H2O2
 
Synonyma
peruhličitan sodný
CAS číslo  15630-89-4
ES číslo 239-707-6
Expirace: 12měsícůKlasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Kategorie nebezpečí:
Oxidující tuhá látka: Ox. Sol. 2
Akutní toxicita: Acute Tox. 4
Vážné poškození očí/podráždění očí: Eye Dam. 1

Nebezpečí:   
 

H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte vodu . P401 Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C.
 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
V případě požáru: K uhašení použijte vodu .

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel pro ČR (24 hod/den): 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575.

 Obsah kyslíku max. 11,9 %
Analýza na sítě > 1,40 mm max. 10 %
< 0,15 mm max. 3 %
Sypná hustota 850–1200 g/l Vlhkost max. 1 %

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Drogerie
Hmotnost: 0.1 kg
+ zálohovaná sklenice: 13 kč
nebo dones vlastní obaly: zdarma :-)